>

Podmínky přijetí žáků ke vzdělávání ve střední škole se řídí:

Od roku 2020 se musí přijímací řízení řídit Vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.

Obecné podmínky přijetí žáků ke vzdělávání ve střední škole:

 1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
 2. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
 3. Zdravotní způsobilost odpovídající zvolenému oboru vzdělávání s výučním listem má uchazeč o vzdělávání potvrzenou obvodním lékařem na přihlášce ke studiu.
 4. S ohledem na formu výuky odborného výcviku nemůžeme akceptovat stupeň podpůrných opatření vyšší než I. Žáci se stupněm podpůrných opatření II mohou být přijati pouze po předchozí konzultaci s poskytovateli odborného výcviku.

Organizace přijímacího řízení:

 1. Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Termín pro první kolo přijímacího řízení je stanoven prováděcím právním předpisem, další kola vyhlašuje k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče, způsob jejich vyhodnocení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.
 2. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč (u nezletilých uchazečů zákonný zástupce s jejich souhlasem) řediteli střední školy, a to do 1. 3. příslušného roku. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.

Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup – viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1 .

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li žák takové vysvědčení, musí ředitel školy v kritériích stanovit, jakým způsobem bude s hodnocením naloženo, např. duplicitně započítat jiné pololetí.

 1. Na základě přijatých přihlášek budou uchazečům nebo zákonným zástupcům zaslány pozvánky se stanovením termínu přijímacího řízení, včetně seznamu povinných dokladů.
 2. Přijímací řízení proběhne v budově školy. Z důvodů transparentnosti řízení jsou k němu pozváni spolu s uchazečem i jeho zákonní zástupci.
 3. Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče budou zveřejněna pod registračním číslem uchazeče v budově školy a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v termínech stanovených MŠMT na dobu nejméně 15 dnů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 4. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek, který uchazeč (zákonný zástupce) odevzdá řediteli dané školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

Zápisový lístek vydává základní škola, jíž je uchazeč žákem, popřípadě krajský úřad.

TERMÍN 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

22. (25.) 4. 2022

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Zedník 36-67-H/01:   12

Tesař  36-64-H/01:   12

Elektrikář-silnoproud  26-51-H/02:  8 (při naplnění druhé třídy 16)

Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01: 12 žáků –  obor vhodný i pro dívky

Forma přijímacího řízení: pohovor s uchazečem

Kritéria:

V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

 1. hodnocení na vysvědčeních z předposledního a posledního ročníku základní školy, u oboru vzdělání elektrikář-silnoproud mohou být při pohovorech přezkoumány výsledky znalostí z fyziky, zejména elektřiny a magnetismu;
 2. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 3. V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 nemůže být součástí přijímacího řízení hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

V Pardubicích 6. 10. 2021                                                  Ing. Milan Randák

Go to top