>

Správce osobních údajů Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o., Ke Kobelnici 110, Černá za Bory, Pardubice, 533 01, IČO 25262301 (dále jen „správce“) má povinnost poskytovat subjektům údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a následně s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů.

Ochranu osobních údajů považujeme za jeden z klíčových úkolů pro ochranu oprávněných zájmů fyzických osob.

Kdo je subjekt údajů?

Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (zejména žáci střední školy a jejich zákonní zástupci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Na koho se může subjekt údajů obrátit?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se na nás v případě potřeby můžete obrátit na níže uvedených kontaktech:

Adresa školy:

Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o., Ke Kobelnici 110, Pardubice 533 01
e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 466 670 207

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lucie Randáková, e-mailová adresa:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 466 670 207

Pro jaký účel a na základě jakého oprávnění jsou osobní údaje zpracovávány?

Zpracování osobních údajů je prováděno především za účelem naplňování středního vzdělávání ve škole a na jejich pracovištích odborného výcviku v jednotlivých učebních oborech. Činnosti s tím spojené jsou regulovány především školským zákonem, který stanoví, v jakém rozsahu a pro jaké účely jsme povinni zpracovávat osobní údaje. Mezi tyto činnosti patří zejména vedení školní matriky, třídních knih, evidence související s přijímáním dětí ke vzdělání, učební smlouvy, zpracování výročních zpráv školy, záznamy z pedagogických porad, záznamy o úrazech (vč. lékařských posudků), protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, rozpisy žáků na jednotlivých pracovištích odborného výcviku, včetně smluvních vztahů s odbornými firmami.

Zpracování je v těchto případech nezbytné pro plnění právní povinnosti správce.

Ke zpracování osobních údajů dochází rovněž v rámci plnění povinností v oblasti personalistiky a mezd, účetnictví a daní.

Pokud zpracováváme osobní údaje subjektů nad rámec zákonných povinností, pak se to děje pouze na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. (Jedná se například o vytváření seznamů žáků k účasti na mimoškolních aktivitách a jejich fotodokumentace). Tento souhlas je žádán vždy předem a je odvolatelný. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem sleduje zefektivnění komunikace mezi zákonnými zástupci, zletilými žáky a školou, snadnější přístup zákonných zástupců žáků a zletilých žáků k informacím nebo k propagaci činnosti školy.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, jste povinni osobní údaje poskytnout a patřičným způsobem včas aktualizovat. V případě jejich neposkytnutí nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout nám Vaše osobní údaje k situaci, kdy nebude možno smlouvu uzavřít nebo Vám vyhovět. Nikdy však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

O tom, jaké osobní údaje jste povinni poskytnout, Vás budeme vždy informovat.
Osobní údaje Vámi sdělené nezpracováváme pro jiné účely, než pro ty, pro které jste nám udělili informovaný souhlas.

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

1. Údaje o žácích a jejich zákonných zástupcích, které jsou nutné pro vedení školní matriky.

2. Údaje nutné pro přijímací řízení žáků ke vzdělávání na střední škole, údaje o průběhu vzdělávání a jeho ukončování.

3. Údaje o zdravotní způsobilosti žáka, včetně údajů získaných z pedagogicko psychologických poraden, případně jiných škol a školských zařízeních.

4. Údaje nutné pro odborný výcvik na smluvně sjednaných pracovištích fyzických a právnických osob.

5. Údaje z komunikace sdělených zákonnými zástupci při projednávání školních záležitostí.

6. Údaje zaměstnanců v rozsahu potřebných pro plnění právních povinností v oblasti zaměstnávání, daní a mezd.

7. Identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců, bankovní údaje a identifikační údaje podnikajících fyzických osob.

8. Další identifikační, kontaktní, demografické, ekonomické a další údaje, které nám ukládají právní předpisy, zejména pro vedení úředních jednání a povinně zveřejňovaných dokumentů na úřední desce.

9. Osobní údaje vyjádřené ve Vašem případném souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo, které nám poskytnete v souladu s Vaším oznámením, žádostí nebo podnětem.

10. Osobní údaje, které nám předávají jiné orgány nebo organizace.

Jakým způsobem osobní údaje získáváme?

Pokud osobní údaje nezískáme přímo od Vás, můžeme je získávat z veřejných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, administrativního registru ekonomických subjektů, příp. dalších veřejně dostupných evidencí a zdrojů), příp. z dalších zdrojů, kterými mohou být např. jiné školy a školská zařízení.

Jakým příjemcům osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje poskytujeme příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. zřizovateli, České školní inspekci, ministerstvům a jiným veřejně správním orgánům, v případě zaměstnanců zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům, úřadům práce). Dále pak smluvním stranám, které jsou účastníky smluvních vztahů se školou, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám, účastníkům správních řízení, žadatelům, příp. dalším oprávněným subjektům s ohledem na specifická zpracování.

Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s našimi činnostmi, ledaže byste s tím vyslovili souhlas.

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná k plnění našich úkolů, k uplatnění práv subjektu údajů nebo oprávněných zájmů, příp. práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků školy. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení osobních údajů zohledňujeme veškeré aspekty daného zpracování a Vaše zájmy, příp. oprávněné zájmy žáků nebo třetích stran, zejména, aby byly osobní údaje uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu. Doba uložení osobních údajů vyplývá ze spisového řádu.

Jakým způsobem a jakými prostředky je zpracování prováděno?

Ke zpracování osobních údajů dochází jak v elektronické, tak v listinné podobě. Způsob zpracování je závislý na typu agendy. Rozhodování ve správním řízení je vždy založeno na rozhodnutí oprávněného zaměstnance školy.

Profilování nevyužíváme, ledaže by toho bylo třeba pro efektivní uplatnění Vašich práv nebo práv žáků nebo by takový způsob zpracování vyplýval z obecně závazného právního předpisu.

Ve vymezených případech ke zpracování osobních údajů používáme zpracovatele, kteří jsou vázáni stejnými povinnostmi, jaké máme sami ve vztahu k subjektům údajů. (Česká pojišťovna – úrazy, odborné firmy – pracoviště odborného výcviku).

Jaká má subjekt údajů práva?

V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je prováděno s Vaším souhlasem, máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

1. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů nebo osobních údajů dětí je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

2. Podle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům nebo osobním údajům Vašich dětí a právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.

3. Podle čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají nebo abychom doplnili neúplné osobní údaje subjektu údajů.

4. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vymazali osobní údaje, které se subjektu údajů týkají.

5. Máte právo na to, abychom omezili za podmínek uvedených v čl. 18 obecného nařízení ochraně osobních údajů zpracování Vašich osobních údajů.

6. Pokud to požadujete, jsme povinni informovat Vás o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

7. Za podmínek uvedených v čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

8. Za podmínek uvedených v čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

9. Za podmínek uvedených v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo (včetně Vašich dětí) nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se subjektu údajů obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, povoleno právem Evropské unie nebo České republiky, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

10. Správce Vám musí podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů oznámit případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Go to top