>

UKONČENA REALIZACE PROJEKTU, ZAHÁJENO OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI

Název projektu ESF:

Inovace odborné výuky řemeslných oborů

Grantový projekt reg. Číslo CZ.1.07/1.1.28/02.0033

Název a číslo oblasti podpory : 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název a číslo globálního grantu : CZ.1.07/1.1.28 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II

Financování - s nepřímými náklady spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Celkové způsobilé výdaje na projekt : 1.714.463,84 Kč

Smlouva uzavřena dne 22. 3. 2013

Doba trvání projektu – od 1.4. 2013 do 31.12.2014 , tj. 21 měsíců.

Udržitelnost: Stanovena na dva roky od ukončení projektu

Cílová skupina:

Primární cílovou skupinu tvořili žáci školy, jejichž vzdělávání je hlavní aktivitou školy. Projekt byl zaměřen na tři učební obory – 36-67/H01 Zedník, 36-64/H01 Tesař a 26-51/H01 Elektrikář – silnoproud. Cílem projektu bylo zavádění nejnovějších vzdělávacích metod a forem do výuky, aby škola dobře připravila žáky do zaměstnání, případně na další studium. Vzdělávací potřeby žáků jsou definovány v RVP rozpracovaných do ŠVP.

Přínos pro cílovou skupinu žáků:

 • Užší sepjetí teorie s praxí, vzdělávání podle nejnovějších trendů a potřeb praxe
 • Užší sepjetí obsahu výuky a potřeb a požadavků na trhu práce
 • Lepší uplatnění absolventů na trhu práce
 • Lepší adaptace absolventů na trhu práce
 • Při získání zaměstnání mají absolventi posíleny schopnosti učit se a zvládat nové technologie.

Popis projektu:

Projekt vycházel z nutnosti propojení praktické a teoretické výuky a jeho navázání na potřeby a požadavky trhu práce.

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku řemeslných učebních oborů na škole a důrazem na odborný výcvik, zlepšení uplatnění žáků v praxi a na zvýšení jejich motivace ke vzdělávání se ve výše uvedených oborech. Cílem projektu bylo tedy i úzké propojení teoretické výuky a praktického výcviku žáků.

Dílčími cíli projektu byly:

KLÍČOVÁ AKTIVITA KA -1 : - Rozsah 2240 hodin.  Byly vytvořeny inovativní vzdělávací materiály a souvisejících dílenské pracovní listy pro žáky 1.-3. ročníků učebních oborů  36-67/H01 Zedník, 36-64/H01 Tesař a 26-51/H01 Elektrikář – silnoproud. Vzdělávací matriály umožnily výrazné zlepšení zkvalitnění teoretické a praktické výuky, lépe motivují žáky ke vzdělávání se v učebních oborech. Vytvořené vzdělávací materiály umožňují přizpůsobit výuku potřebám trhu v závislosti na technologickém vývoji v praxi. Vzdělávací materiály jsou zároveň přenositelné na jiná střední odborná učiliště v Pardubickém kraji. Cílem bylo vytvořit:

= 4 učební materiály pro 1.-3. ročník učebního oboru Zedník

= 6 učebních materiálů pro 1.-3. ročník učebního oboru Elektrikář – silnoproud

= 4 učební materiály pro 1.-3. ročník učebního oboru Tesař

Pozn.: Kromě teoretické učební látky obsahuje každý z učebních materiálů v dílčím rozsahu texty v německém nebo anglickém jazyku s odbornou tématikou učebního oboru a dílenské listy s využitím na pracovištích odborného výcviku. Na tvorbě textových učebních materiálů se podílelo 10 odborných garantů.

Výstupem této klíčové aktivity byl, kromě tvorby vzdělávacích materiálů v předepsaném počtu a rozsahu, také nákup zařízení a vybavení pro odborný výcvik pro učební bory Zedník, Tesař a Elektrikář – silnoproud v celkové výši 306900,- Kč. Úsek odborného výcviku byl dovybaven například lešením HAKI, malou zednickou mechanizací, dřevoobráběcími stroji a potřebnými nástroji pro měření a regulaci elektro zařízení.

Klíčová aktivita KA-2 :  - Rozsah 150 hodin. V rámci druhé klíčové aktivity  došlo k pilotnímu ověření vzdělávacích materiálů ve výuce a v odborném výcviku pro žáky 1.-3.ročníků učebních 36-67/H01 Zedník, 36-64/H01 Tesař a 26-51/H01 Elektrikář – silnoproud. Textové materiály byly zahrnuty do procesu výuky a byly využívány jednotlivými učiteli a to jak v teoretické výuce, tak ve výuce jazyků cílené na zvolenou odbornost žáků a nakonec i v oblasti odborného výcviku žáků za pomoci zpracovaných dílenských listů.

Výstupem této klíčové aktivity byla podpora všech žáků školy a to na základě jejich účasti na pilotním ověření vzdělávacích materiálů ve výuce a odborném výcviku. Uvedený výstup je doložen zápisy v třídních knihách školy. Součástí je i uskutečněné dotazníkové šetření mezi žáky dokladující přínos ke zkvalitnění výuky. Textové materiály se staly nedílnou součástí výuky a přípravy žáků k Nové závěrečné zkoušce.  Metodici KA-3 zpracovali na závěr své činnosti zprávu, která byla podkladem pro následnou úpravu učebních textů a dílenských listů (zhotovených v rámci KA-1) do konečné podoby. Po finální kontrole a korektuře byly vzdělávací materiály dány k tisku u firmy Jirout s.r.o. Pardubice, Černá za Bory a vznikly tak vázané sady učebních textů. Zároveň byly totožné učební texty převedeny do elektronické podoby, která byla uložena jako součást webových stránek školy k využití jiným vzdělávacím subjektům a na serveru školy k užívání žákům školy a pedagogům.

Pozn.: Na realizaci úkolů KA-2 se podíleli 3 metodici – pracovníci školy.

Klíčová aktivita KA-3 : - Rozsah 1920 hodin. V rámci třetí klíčové aktivity proběhla inovovaná výuka podle nově vytvořených vzdělávacích materiálů pro žáky v praxi a to ve vybraných odborných firmách. Na základě uzavřených smluv o odborném výcviku žáků u firem docházeli žáci na praxe k vybraným firmám.

Výstupem této klíčové aktivity bylo realizace 8 stáží pro žáky školy, kdy rozsah každé z nich zahrnoval 80 pracovních dní po 6 nebo 7 hodinách v závislosti na věku žáků (ročníku). Žáci byli rozděleni do skupin a přiděleni k jednotlivým firmám podle zvoleného učebního oboru a podle odborného zaměření jednotlivých firem. Skupinám žáků byl z úrovně firem přidělen odborný garant, kterým byl kmenový pracovník firmy – instruktor. Pod jejich vedením prováděly skupiny žáků odborný výcvik v konkrétních podmínkách firem a podílely se na plnění odborných úkolů na jejich pracovištích, přičemž byly využívány vytvořené dílenské listy. Z úrovně školy byly prováděny pravidelné kontroly těchto pracovišť. 

Smlouvy o odborném výcviku žáků byly uzavřeny s následujícími odbornými firmami:

 • EM ELEKTRO s.r.o., Teplého 2688, 530 02 Pardubice
 • ENERGOLAND spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy
 • GAMET elektro, s.r.o. Žižkova 165, 533 03 Dašice
 • HP SERVIS CZ s.r.o., Marešova 643/6, Černý Most,198 00 Praha 9
 • JHV – ENGINEERING s.r.o.,
 • L – B stavební s.r.o., Podfortenská 103, 537 01 Chrudim
 • STAVBY KAPITÁN, s.r.o., Račanská 309, 592 09 Svratka, (pracoviště Pardubice)
 • MICHAL VLČEK, Pardubická 181, 533 75 Dolní Ředice

Pozn.: Na realizaci úkolů KA-3 se podílelo 8 odborných garantů, kterými byli oborní pracovníci nasmlouvaných firem. Jejich úkolem byl dohled nad žáky a jejich odborné vedení v průběhu trvání praxe. Dokladem o splnění úkolů KA-3 jsou zápisy v třídních knihách potvrzené jednotlivými odbornými garanty KA-3.

POPIS REALIZACE PLÁNOVANÝCH AKTIVIT PO UKONČENÍ FINANCOVÁNÍ Z ESF :

Udržitelnost projektu je stanovena na dva roky od jeho ukončení.

V rámci udržitelnosti projektu budou realizovány tyto aktivity:

Klíčová aktivita č.1 – Nově vytvořené vzdělávací materiály budou po ukončení projektu využívány ve výuce. Za dobu udržitelnosti projektu budou minimálně 1 x aktualizovány, a to na náklady školy.

Klíčová aktivita č.2 – Pilotní ověření vzdělávacích materiálů, již v rámci udržitelnosti nebude jen pilotním, ale budou se používat nadále pro výuku ve všech učebních oborech.

Klíčová aktivita č.3 – Nadále bude realizována výuka v praxi u odborných firem v rozsahu, který umožní projekt. Škola se bude zároveň snažit získávat i jiné firmy pro realizaci.

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:

Přidaná hodnota projektu spočívá:

 • V užším sepjetí teorie s praxí – potvrzuje se
 • Ve vzdělávání podle nejnovějších trendů a potřeb praxe – potvrzuje se
 • Ve zlepšení pozice absolventů na trhu práce díky přenosu trendů z trhu práce do výukového obsahu školy – bude vyhodnocováno v průběhu udržitelnosti projektu
 • Při získání zaměstnání bude mít absolvent posílené schopnosti učit se a zvládat nové technologie firmy – bude vyhodnocováno v průběhu udržitelnosti projektu
 • Ve zvyšování kompetence žáků v sepjetí s požadavky trhu práce– potvrzuje se
 • Ve zkvalitnění a zefektivnění učňovského školství Pardubického kraje – bude vyhodnocováno v průběhu udržitelnosti projektu
 • Ve zvýšení motivace žáků studovat učební obory – potvrzuje se
 • V přenositelnosti projektových výstupů na jiná střední odborná učiliště v Pardubickém kraji– bude vyhodnocováno v průběhu udržitelnosti projektu

SOUČASNÝ STAV PRŮBĚHU PROJEKTU

V současné době jsou ukončeny činnosti všech klíčových aktivit a projekt přechází do stavu udržitelnosti.

Výstupy projektu: 

Go to top