rozvrh

Jste zde: HomePřijímací řízení

Pokyny pro přijímací řízení

 

Podmínky, organizace, forma a kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021

Podmínky přijetí žáků ke vzdělávání ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, podle § 59.

 1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
 2. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.
 3. Zdravotní způsobilost odpovídající zvolenému oboru vzdělávání s výučním listem má uchazeč o vzdělávání potvrzenou obvodním lékařem na přihlášce ke studiu.
 4. S ohledem na formu výuky odborného výcviku nemůžeme akceptovat stupeň podpůrných opatření vyšší než I. Žáci se stupněm podpůrných opatření II mohou být přijati pouze po předchozí konzultaci s poskytovateli odborného výcviku.

Organizace přijímacího řízení:

 1. Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Termín pro první kolo přijímacího řízení je stanoven prováděcím právním předpisem, další kola vyhlašuje k naplnění předpokládaného stavu žáků. Ředitel školy stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče, způsob jejich vyhodnocení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.
 2. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč (u nezletilých uchazečů zákonný zástupce s jejich souhlasem) řediteli střední školy do 1. 3. příslušného roku. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.
 3. Na základě přijatých přihlášek budou uchazečům nebo zákonným zástupcům zaslány pozvánky se stanovením termínu přijímacího řízení, včetně seznamu povinných dokladů.
 4. Přijímací řízení proběhne v budově školy. Z důvodů transparentnosti řízení jsou k němu pozváni spolu s uchazečem i jeho zákonní zástupci.
 5. Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče budou zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 6. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek, který uchazeč (zákonný zástupce) odevzdá řediteli dané školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.

TERMÍN 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

22. 4. 2020

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Zedník 36-67-H/01:   15

Tesař 36-64-H/01:   15

Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02: 8

Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01: 15 žáků obor vhodný i pro dívky

Forma přijímacího řízení: pohovor s uchazečem

Kritéria:

V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

 1. hodnocení na vysvědčeních z předposledního a posledního ročníku základní školy, u oboru vzdělání elektrikář-silnoproud mohou být při pohovorech přezkoumány výsledky znalostí z fyziky, zejména elektřiny a magnetismu
 2. dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

V Pardubicích 6. 9. 2019                                                 Ing. Milan Randák